Договір публічної оферти про надання безповоротної матеріальної допомоги

Вадим Войтик

10 Жов, 2022

Договір публічної оферти про надання безповоротної матеріальної допомоги

Ця публічна оферта про надання безповоротної матеріальної допомоги спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб (надалі – Особа) та є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю “Агентство правових технологій“, в особі директора Турія Романа Федоровича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Засновник») та фізичної особи-підприємця Войтика Вадима Геннадійовича (надалі – «Видавець»), укласти договір надання безповоротної матеріальної допомоги, на наступних умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1. Оферта – дійсна пропозиція Видавця, яка розміщена на сайті: galka.if.ua, про надання безповоротної матеріальної допомоги.

1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті galka.if.ua, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Видавця через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Видавця.

1.3. Допомога – безоплатна безвідсоткова та безповоротна передача Особою грошових коштів у власність Видавця, для їх наступного використання.

1.4. Особа – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка добровільно акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Особою у власність Видавця грошових коштів для забезпечення роботи сайту galka.if.ua та супутніх проєктів.

2.2. Особа самостійно визначає суму грошових коштів, які надаються як Допомога.

2.3. Видавець та Засновник самостійно визначають обсяг та напрямки використання Допомоги, відповідно до своїх статутних цілей та поточних потреб.

2.4. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку.

3. Акцепт

3.1. Акцептом Оферти Особа зазначає, що вона згодна із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Засновником і Видавцем.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого письмового чи електронного документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Місце проведення публічного збирання коштів

4.1. Публічне збирання коштів здійснюється на території будь-якої країни світу. 4.2. Безпосередня діяльність Засновника і Видавця здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованої територій України).

5. Строк збирання коштів та порядок їх повернення

5.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Засновника (в т.ч. шляхом ліквідації).

5.2. Сплачені кошти можуть бути повернені Особі виключно у випадках, передбачених законодавством України.

6. Відповідальність сторін

6.1. Засновник та Видавець несуть відповідальність за порушення умов цього Договору та використання коштів всупереч порядку, встановленому законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

7. Персональні дані Особи

7.1. Особа надає згоду на те, що після внесення інформації про себе при здійсненні платежу, його контактна інформація може бути використана Видавцем для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. 

7.2. Шляхом акцептування Оферти Особа, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надає Видавцю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) своїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, інші дані, добровільно надані Особою з метою забезпечення реалізації цивільно-правових або господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України.